Informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů

Advokátní kancelář Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 247 31 544, se sídlem Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „Advokátní kancelář“), zpracovává Vaše osobní údaje, jakožto subjektů údajů, podle platných právních předpisů, zejména pak podle GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem poskytnutí kompletních informací týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, vydává Advokátní kancelář tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (dále jen „Informace“):

I.
Správce osobních údajů

1.1
Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem: Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 247 31 544
e-mail: office@akhavelkova.eu

II.
Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroj

2.1

Advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje, jejichž rozsah je dán především údaji nezbytnými k Vaší náležité identifikaci a poskytování služeb Advokátní kanceláře. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a k čemu Vaše osobní údaje zpracováváme. Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO a DIČ (v případě podnikatelů);
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, popřípadě adresa pro doručování, adresa sídla (v případě podnikatelů), e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • informace o smlouvě a jejím plnění: práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 • informace o Vaší návštěvě webových stránek Advokátní kanceláře;
 • identifikační údaje Vašeho zařízení: IP/Mac adresa;
 • informace vyplývající z komunikace s Vámi; a
 • další údaje: číslo účtu a jiné transakční údaje, informace týkající se klienta či třetích osob,
  údaje uvedené ve smluvní dokumentaci, informace o řešené kauze, profesní údaje.
2.2

Jestliže s Advokátní kanceláří vstupujete do jednání jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

2.3

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje získává především z těchto zdrojů:

 • přímo od Vás;
 • z veřejně dostupných zdrojů – veřejných rejstříků a seznamů;
 • od třetích osob – orgánu veřejné moci, právních zástupců protistrany.

III.
Činnosti při nichž zpracováváme Vaše osobní údaje

3.1

Vaše osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává při těchto činnostech:

 • poskytování právních služeb;
 • užívání webových stránek;
 • zasílání newsletterů a obchodních sdělení;
 • ochrana práv a právních nároků Advokátní kanceláře.

IV.
Poskytování právních služeb

4.1

Advokátní kancelář zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v souvislosti s poskytováním právních služeb Vám, jakožto klientovi:

Použití osobních údajů – účel Jaké osobní údaje zpracováváme Oprávnění – právní základ Doba uchování
K uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace vyplývající z komunikace s Vámi, další údaje Uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb Po dobu trvání smluvního vztahu
K plnění zákonných povinností Advokátní kanceláře Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace vyplývající z komunikace s Vámi, další údaje Plnění právních povinností Advokátní kanceláře vyplývajících z právních předpisů (zejména z oblasti daní a účetnictví, zákona o advokacii a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) Po dobu vyplývající z jednotlivých právních předpisů, např. advokátní spis 5 let ode dne ukončení právních služeb, daňové doklady, informace týkající se úschovy peněz, majetku nebo cenných papírů 10 let ode dne ukončení poskytování právních služeb
Ochrana práv a právních nároků Advokátní kanceláře Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace vyplývající z komunikace s Vámi, další údaje Oprávněný zájem Advokátní kanceláře na ochraně jejích práv a právních nároků Po dobu promlčecí lhůty a dále 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení po dobu trvání takového řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho ukončení
4.2

Poskytnutí osobních údajů je zcela nezbytným předpokladem pro poskytování právních služeb a souvisejícího právního poradenství v oblasti práva a podnikání.

4.3

Advokátní kancelář může zpracovávat osobní údaje třetích osob, o kterých se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb klientům. Může se jednat např. o zaměstnance klienta, spolupracovníky anebo protistranu:

Použití osobních údajů – účel Jaké osobní údaje zpracováváme Oprávnění – právní základ Doba uchování
K uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb s klientem Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o řešené kauze Oprávněný zájem Advokátní kanceláře na plnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu
K plnění zákonných povinností Advokátní kanceláře Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace vyplývající z komunikace s Vámi, další údaje Plnění právních povinností Advokátní kanceláře vyplývající z právních předpisů (zejména z oblasti daní a účetnictví, zákona o advokacii a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) Po dobu vyplývající z jednotlivých právních předpisů, např. advokátní spis 5 let ode dne ukončení poskytování právních služeb, daňové doklady, informace týkající se úschovy peněz, majetku nebo cenných papírů 10 let ode dne ukončení poskytování právních služeb
Ochrana práv a právních nároků Advokátní kanceláře Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o řešené kauze Oprávněný zájem Advokátní kanceláře na ochraně jejích práv a právních nároků Po dobu promlčecí lhůty a dále 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení po dobu trvání takového řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho ukončení
4.4

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu máte právo vznášet námitky (k tomu viz níže v odst. IX odst. IX.1 bod (ix) Informací). V případě využití tohoto práva nebudou osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávány a Advokátní kancelář Vám již nebude nabízet obdobné služby, které Vám již byly poskytnuty.

V.
Užívání webových stránek

5.1

Advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje při návštěvě webových stránek Advokátní kanceláře: https://www.akhavelkova.eu/ (dále jen „Webové stránky“) v rozsahu nezbytném pro základní provoz webových stránek, konkrétně:

Použití osobních údajů – účel Jaké osobní údaje zpracováváme Oprávnění – právní základ Doba uchování
Fungování Webových stránek IP/Mac adresa Vašeho zařízení Oprávněný zájem na základním fungování Webových stránek Dle technických okolností jednotlivých cookies
5.2

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu máte právo vznášet námitky (k tomu viz níže v odst. IX odst. IX.1 bod (ix) Informací).

5.3

Advokátní kancelář získává Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies, které používá k základnímu provozu Webových stránek.

5.4

Cookies soubory jsou textové soubory, které Webové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy začnete Webové stránky používat.

5.5

Na Webových stránkách Advokátní kancelář zpracovává pouze základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné pro základní fungování Webových stránek.

VI.
Zasílání newsletterů a obchodních sdělení

6.1

Advokátní kancelář je oprávněna Vám zasílat newsletter na základě Vámi uděleného souhlasu a/nebo jejího oprávněného zájmu. Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje v rozsahu:

Použití osobních údajů – účel Jaké osobní údaje zpracováváme Oprávnění – právní základ Doba uchování
Zasílání newsletterů a obchodních sdělení Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění Souhlas se zpracováním osobních údajů / oprávněný zájem Advokátní kanceláře (tzv. přímý marketing) Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů / po dobu trvání smlouvy o poskytování právních služeb a dále 1 rok po jejím skončení (oprávněný zájem)
6.2

Se souhlasem zpracovává Advokátní kancelář Vaše osobní údaje v rozsahu a za účelem vyplývajícím z konkrétního uděleného souhlasu. Souhlas udělujete dobrovolně a ze své svobodné vůle. Neposkytnutí souhlasu Vám není žádným způsobem k újmě a nejste za něj ze strany Advokátní kanceláře znevýhodněni. Pokud dojde k odvolání souhlasu nebo již není nutné zpracovávat dále osobní údaje, jsou tyto neprodleně vymazány.

6.3

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zrušení zasílání newsletterů a obchodních sdělení můžete provést odhlášením z odběru (kliknutím na tlačítko „odhlásit z jejich odběru“, které najdete na konci každého newsletteru nebo obchodního sdělení) a/nebo můžete souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím doručení e-mailu s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: office@akhavelkova.eu.

6.4

Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést námitku (k tomu viz níže čl. IX odst. IX.1 bod (ix) Informací). V případě využití tohoto práva nebudou osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávány a Advokátní kancelář Vám již nebude zasílat legislativní novinky a aktuality.

VII.
Ochrana práv a právních nároků Advokátní kanceláře

7.1

Advokátní kancelář může zpracovávat Vaše osobní údaje na základě jejího oprávněného zájmu v následujícím rozsahu:

Použití osobních údajů – účel Jaké osobní údaje zpracováváme Oprávnění – právní základ Doba uchování
Ochrana práv a právních nároků Advokátní kanceláře Identifikační údaje (v nezbytném rozsahu, zejména jméno a příjmení) Oprávněný zájem na ochraně práv a právních nároků advokátní kanceláře Po dobu promlčecí lhůty, a dále 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na promlčecí lhůty ode dne účinků právní skutečnosti
7.2

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu máte právo vznášet námitky (k tomu viz níže v odst. IX odst. IX.1 bod (ix) Informací).

VIII.
Předávání osobních údajů

8.1

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje s nikým nesdílí bez Vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy nebo zásady Advokátní kanceláře neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

8.2

Advokátní kancelář využívá k plnění svých povinností dalších subjektů – dodavatelů či zpracovatelů. Tito jsou především na základě smluvních ujednání s Advokátní kanceláří zavázáni Vaše osobní údaje zpracovávat a poskytují především na základě smluvních ujednání se Advokátní kanceláří dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

8.3

Osobní údaje mohou být ve smyslu shora uvedeného předávány:

 • subjektům zajišťujícím komplexní správu počítačové sítě;
 • subjektům poskytujícím poštovní a doručovatelské služby;
 • subjektům poskytujícím právní (včetně trvale spolupracujících advokátů), daňové či účetní poradenství;
 • pojišťovně, se kterou má Advokátní kancelář uzavřenou pojistnou smlouvu, a to v případě hlášení pojistných událostí;
 • orgánům veřejné moci.
8.4

Advokátní kancelář dbá na zásady ochrany Vašich osobních údajů a pečlivě zajišťuje a ověřuje, aby ti zpracovatelé, kterým předává osobní údaje, byli zavázáni dodržovat všechna pravidla ochrany osobních údajů, zejména aby je dále nezpřístupňovali jiným osobám, aby je nezneužívali a/nebo s nimi jinak neoprávněně nenakládali.

8.5

Advokátní kancelář sama nepředává osobní údaje do třetích zemí, tedy do zemí mimo EU.

IX.
Vaše práva

9.1

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na informace

  Máte právo být informován/a o zpracování svých osobních údajů, které se Vás týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektu údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 • Právo na přístup k osobním údajům

  Máte dále právo Advokátní kancelář požádat, aby Vám sdělila, zda o Vás zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké. Samozřejmě můžete požadovat sdělení specifických údajů anebo kompletního přehledu všech Vašich osobních údajů.

  Advokátní kancelář poskytne první kopii požadovaných informací zcela zdarma.

 • Právo na opravu, resp. doplnění

  V případě, že Advokátní kancelář o Vás zpracovává nesprávné nebo neúplné osobní údaje, máte právo Advokátní kancelář požádat, aby je opravila, případně doplnila.

  Aby byla Advokátní kancelář schopná opravu či doplnění zajistit, musí ověřit, zda jsou Vaše dosavadní zpracovávané osobní údaje přesné či úplné.

 • Právo na výmaz

  Toto právo můžete u Advokátní kanceláře uplatnit v případě, že:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; a/nebo
  • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování; a/nebo
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; a/nebo
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně; a/nebo
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

  Jakmile Advokátní kancelář ověří splnění všech podmínek nezbytných pro vyhovění žádosti o výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje vymaže.

  Advokátní kancelář je oprávněna zamítnout Vaši žádost o výmaz osobních údajů, pokud je jejich zpracování nezbytné:

  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo České republiky;
  • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování

  Toto právo Vám dává možnost požádat Advokátní kancelář, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že:

  • popírají přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Advokátní kancelář mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • Advokátní kancelář již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněný zájem Advokátní kanceláře převažuje nad Vaším oprávněným zájmem.

  Pokud Advokátní kancelář omezí zpracování na základě shora uvedeného, může Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu. V případě omezení zpracování Vás Advokátní kancelář předem upozorní, že omezení zpracování bude zrušeno.

 • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Dojde-li k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, bude Advokátní kancelář informovat příjemce s výjimkou případů, kdy se toto ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti Vám Advokátní kancelář poskytne informace o těchto příjemcích.

 • Právo na přenositelnost údajů

  Na základě tohoto práva můžete od Advokátní kanceláře získat své osobní údaje, které jste Advokátní kanceláři poskytly, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně předat tyto údaje jinému správci.

  Zároveň jste oprávněni Advokátní kancelář požádat, aby jejich osobní údaje předala ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

  Právo na přenesení údajů máte pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány:

  • automatizovaně; a současně
  • na základě Vašeho souhlasu a/nebo na základě plnění smluvních povinností.

  Ze shora uvedeného vyplývá, že nikoli všechny údaje, které má Advokátní kancelář o Vás k dispozici, bude proto možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  Pokud Advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje na základě uděleného souhlasu, jste oprávněni souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není nutné jakkoli odůvodňovat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

  Nebude-li jiného právního důvodu pro zpracování, Advokátní kancelář Vaše osobní údaje ihned po odvolání souhlasu vymaže.

 • Právo vznést námitku

  Proti zpracování svých osobních údajů pro účely oprávněného zájmu Advokátní kanceláře jste oprávněni vznášet u Advokátní kanceláře námitky.

  Pokud Advokátní kancelář neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je povinna osobní Vaše údaje přestat zpracovávat.

  Dále máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu Advokátní kanceláře. V případě využití tohoto práva nebudou osobní údaje pro účely přímého marketingu dále Advokátní kanceláří zpracovávány.

 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu

  Domníváte-li se, že dochází a/nebo již došlo zpracováním Vašich osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu.

  V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: https://www.uoou.cz/.

9.2

Všechna výše uvedená práva máte i po skončení právního vztahu s Advokátní kanceláří.

9.3

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit následujícím způsobem:

 • E-mailem na e-mailovou adresu office@akhavelkova.eu;
 • Písemně na adrese sídla Advokátní kanceláře, tj. Běchovická 26, 100 00 Praha 10.
 • Osobně na adrese sídla Advokátní kanceláře, tj. Běchovická 26, 100 00 Praha 10.
9.4

Aby byla zajištěna náležitá ochrana Vašich osobních údajů a práv a nedocházelo k jejich zneužívání jinými osobami, musí Advokátní kancelář provést ověření Vaší identity.

9.5

Nebude-li možné Vás z údajů uvedených v žádosti o uplatnění práv identifikovat, je Advokátní kancelář oprávněna Vás vyzvat k doplnění údajů, na základě kterých by Advokátní kancelář mohla dostatečně ověřit Vaši identitu. Nebude-li možné Vás ani po sdělení dodatečných informací identifikovat, nemůže Advokátní kancelář Vašim žádostem vyhovět.

9.6

Advokátní kancelář vyřizuje všechny žádosti jí došlé bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení. Nebude-li možné Vaše žádosti v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádostí), je Advokátní kancelář oprávněna lhůtu pro vyřízení žádostí prodloužit až o 2 měsíce. O této skutečnosti Vás bude Advokátní kancelář informovat spolu s odůvodněním prodloužení lhůty, a to do 1 měsíce od doručení žádostí.

9.7

V případě, kdy Advokátní kancelář vyhodnotí, že žádost nesplňuje shora uvedené požadavky pro její kladné vyřízení, je oprávněna žádost odmítnout a o důvodech odmítnutí Vás informovat. V takovém případě jste oprávněni podat stížnost k dozorovému úřadu (k tomu viz výše v čl. IX odst. IX.1 bod (x) Informací) a/nebo požádat u obecných soudů o soudní ochranu.

9.8

V případě, že Advokátní kancelář žádosti vyhoví, provede na základě tohoto rozhodnutí vhodná opatření a o těchto Vás informuje.

X.
Ochrana osobních údajů

10.1

Prioritou Advokátní kanceláře je ochrana Vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k osobním údajům, jejich změnou, zničením či ztrátou, neoprávněnými přenosy, před jiným neoprávněným zpracováním, jakož i před jiným zneužitím Vašich osobních údajů.

10.2

Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, Advokátní kancelář posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informuje Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3

Advokátní kancelář za tímto účelem přijala příslušná technická a organizační opatření včetně vnitřního školení zaměstnanců a spolupracujících advokátů o nakládání s osobními údaji. Advokátní kancelář pravidelně veškerá opatření zabezpečení osobních údajů testuje, kontroluje a ověřuje jejich aktuálnost, přiměřenost a adekvátnost.

10.4

Současně jsou všichni zaměstnanci a spolupracující advokáti Advokátní kanceláře smluvně a/nebo na základě zákona zavázáni mlčenlivostí o všech informacích a osobních údajích, které jim byly zpřístupněny.

XI.
Užitečné kontakty

11.1

Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo: Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
E-mail: office@akhavelkova.eu
Telefon: +420 222 764 600
www: https://www.akhavelkova.eu/

11.2

Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111
www: https://www.uoou.cz

Kontaktujte nás

+420 727 874 115

office@akhavelkova.eu

Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Kancelář Praha 10

Běchovická 26, 100 00 Praha 10

Kancelář Praha 1

28.října 9, 110 00 Praha 1