Nová ochrana pro zaměstnance: Ručení za mzdové nároky ve stavebnictví


Od 1. ledna 2024 nesou stavební podnikatelé novou povinnost podle zákoníku práce: ručení za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů. Mzdovými nároky se rozumí mzdy, platy a odměny z dohody až do výše minimální mzdy. Za subdodavatele se považuje též agentura práce, která k dodavateli dočasně přidělila své zaměstnance. Tato úprava má za cíl ochránit zaměstnance v menších společnostech, které často figurují v subdodavatelských řetězcích. Ve složitějších subdodavatelských řetězcích pak ručí společně a nerozdílně s dodavatelem, který si objednal konkrétní subdodávku, vždy také hlavní dodavatel.

Jak to funguje? Pokud zaměstnanec subdodavatele nedostane své peníze včas, může se do 3 měsíců od uplynutí období splatnosti obrátit na ručitele s výzvou k uspokojení svého nároku. Písemná výzva musí obsahovat:

a) jméno zaměstnance, 

b) označení zaměstnavatele, 

c) druh vykonávané práce,

d) období, za které uplatňuje mzdové nároky, a rozsah práce vykonané v rámci plnění pro dodavatele,

e) informaci o uplynutí období splatnosti mzdových nároků,

f) požadovaný způsob vyplacení, včetně údajů nezbytných pro jeho provedení, a

g) údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů a označení zdravotní pojišťovny.

Ručitel má na uspokojení mzdových nároků pouze 10 dní od doručení výzvy a musí informovat zaměstnavatele o provedených platbách a srážkách. Ručitel má vůči subdodavateli právo na náhradu plnění, které za něj poskytl.

Existuje však výjimka: ručitel není odpovědný, pokud mu subdodavatel při zahájení realizace smluvního plnění prokáže, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce a že mu nebyla v posledních 12 měsících uložena pokuta za porušení pracovněprávních předpisů vyšší než 100.000 Kč.

Tato nová úprava obsahuje také sankce: ručitel může být pokutován až 2.000.000 Kč, pokud neuspokojí mzdový nárok zaměstnance. Navíc zaměstnavatelé musí informovat své zaměstnance o této úpravě a o postupech uplatnění nároku. Neuposlechnutí této povinnosti může zaměstnavatele stát pokutu až 200.000 Kč.


Mgr. Bc. Kateřina Lesáková