Povinnosti pro ubytovatele podle zákona o pobytu cizinců


S ohledem na zvýšenou mobilitu cizinců, k níž dochází v poslední době, si Vám tímto dovolujeme připomenout zvláštní povinnosti, které plynou ze zákona o pobytu cizinců pro ubytovatele.

Ubytovatelem je každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu (tj. rovněž pronajímatel) nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

Ze zákona o pobytu cizinců plynou pro ubytovatele v souvislosti s ubytováním cizinců zejména následující povinnosti:

1. Povinnost oznámit policii ubytování cizince

 • tuto povinnost musí ubytovatel splnit do 3 pracovních dnů po ubytování cizince;
 • oznámení se podává buď prostřednictvím příslušeného tiskopisu v písemné formě, nebo elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu přes internetovou aplikaci;
 • jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu.

2. Povinnost vydat cizinci na požádání potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování

3. Povinnost vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole

 • domovní kniha je dokument, do kterého je pronajímatel povinen zaznamenat následující údaje o cizinci, kterého ubytovává:
 1. jméno, příjmení;
 2. datum narození;
 3. státní občanství;
 4. trvalé bydliště v zahraničí;
 5. číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno;
 6. místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území;
 7. počátek a konec ubytování.

 • za domovní knihu může být považován též soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem obsahující výše uvedené údaje;
 • domovní kniha se vede pro potřeby cizinecké policie – ta je oprávněna si údaje v případě potřeby u pronajímatele kdykoli vyžádat, např. pokud by cizinec spáchal v České republice trestný čin;
 • domovní knihu je třeba uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

Upozorňujeme, že v případě porušení výše uvedené povinnosti oznámit policii ubytování cizince nebo vést domovní knihu hrozí ubytovateli pokuta do výše 50 tis. Kč.

Mgr. Helena Udatná