Zpřísnění podmínek předávání osobních údajů do zemí mimo EU


Dovolujeme si Vás upozornit na nové (zpřísněné) podmínky zpracování osobních údajů () zpracovatelem ve třetích zemích (tedy mimo EU), které budou povinné od 27. 12. 2022. Počínaje tímto datem nebude možné využít dosavadní standardní doložky. Pro předávání zpracovávaných OÚ do třetích zemí (např. USA) budou platit nové standardní smluvní doložky (SSD).

S použitím SSD budou nově spojeny zejména tyto povinnosti:

  1. povinnost posoudit soulad s předpisy třetí země (např. USA), zejména ohledně podmínek zpracování a záruk, že právo třetího státu ze zásad zpracování neudělá zcela neúčinnou deklaraci;
  2. SSD a evropské právo na ochranu OÚ musí být reálně vymahatelné, v případě potřeby musí být údaje zašifrovány apod.;
  3. povinnost správce/zpracovatele údajů usazeného ve třetí zemi posuzovat žádosti státních orgánů třetí země o přístup k OÚ, a případně doložit evidenci těchto žádostí a snahu k minimalizaci poskytnutí údajů;
  4. správce OÚ předávající údaje do třetích zemí musí předávání zastavit, pokud vyjde najevo, že zpracovatel není schopen plnit své povinnosti ohledně ochrany OÚ.

Smlouvy o zpracování OÚ založené na standardních doložkách tak bude nezbytné aktualizovat s ohledem na nové SSD, ideálně (s ohledem na rozsah změn) je nahradit novými. To platí i v případě předávání OÚ ke zpracování v rámci koncernu, např. mateřské společnosti do USA. 

SSD ale, kromě nových povinností, přinášejí i nové možnosti. Nad rámec „povinných“ ustanovení obsahují i volitelná, která mohou být podle domluvy stran vypuštěna. Zároveň lze SSD použít nejen pro řešení vztahu správce-zpracovatel, SSD pamatují i na další možné vztahy (mezi dvě zpracovateli apod.). Možná je i úprava řešení sporů a rozhodné právo, to ovšem pouze v rámci EU.

Nejvýznamnější změnou SSD je, že i po uzavření smlouvy bude nutné aktivně zpracovávání OÚ sledovat, a případně reagovat na porušování zásad. Rovněž bude nezbytné zkoumat právní předpisy třetích zemí, aby ochrana OÚ nemohla být popřena na jejich základě.

Pokud se o podmínkách zpracování OÚ ve třetích zemích budete chtít informovat detailněji, jsme Vám k dispozici.

Mgr. Adam Kejla