Jak na změnu zaměstnavatele zaměstnance se zaměstnaneckou kartou


Jak na změnu zaměstnavatele zaměstnance se zaměstnaneckou kartou?

Pro ilustraci: Zaměstnavatel B má zájem zaměstnat osobu – cizince (ze země mimo EU), která je momentálně legálně zaměstnána na zaměstnaneckou kartu u jiného českého zaměstnavatele A. Zaměstnavatel B se se zaměstnancem dohodne na všech podmínkách pracovního poměru – mzda, místo výkonu práce, den nástupu atd. A co dál? 

Zaměstnavatel A musí nejprve pobočce úřadu práce (dále jen „ÚP“) příslušné dle místa výkonu práce nabízené pozice oznámit volnou pracovní pozici pomocí tzv. hlášenky volného pracovního místa. V hlášence uvede popis nabízené pozice, v podstatě jako v běžném inzerátu. ÚP pozici uveřejní v evidenci volných pracovních míst, která jsou nabízena výhradně Čechům (resp. státním příslušníkům zemí EU). Následně teprve po uplynutí 30 dní (u některých druhů práce, jako např. IT, může být tato doba rozhodnutím ÚP zkrácena až na 10 dní), kdy se danou pozici nepodařilo obsadit českým zaměstnancem, je možné ji začít nabízet cizincům. V tuto chvíli lze s cizincem uzavřít pracovní smlouvu, která však musí odpovídat údajům uvedeným v hlášence a v zásadě se od nich nelze odchýlit. Ještě ale není vyhráno. Zaměstnanec musí Ministerstvu vnitra (dále jen „MV“) oznámit změnu jeho zaměstnavatele. Oznámení učiní na formuláři MV, ke kterému doloží originály v oznámení uvedených dokumentů, nejpozději 30 dní před plánovaným nástupem do zaměstnání. MV má od podání oznámení lhůtu 30 dnů, aby změnu zaměstnavatele zaměstnanci schválilo. Zaměstnanec může do zaměstnání nastoupit až ve chvíli, kdy byla změna jeho zaměstnavatele MV schválena. 

Z uvedeného je zřejmé, že pro změnu zaměstnavatele zaměstnance se zaměstnaneckou kartou tak, aby vyhověla zákonným požadavkům, je nutné vyhradit si alespoň 2 měsíce. Což je poměrně dlouhá doba, uvážíme-li, že zaměstnavatelé mnohdy ve chvíli, kdy celý výše nastíněný proces zahajují, již mají budoucího zaměstnance vybraného a kýžený výsledek navíc nelze garantovat.

K některým aspektům změny zaměstnavatele zaměstnance se zaměstnaneckou kartou

Při vyplňování hlášenky volného pracovního místa je nutné mít na paměti, že pracovní smlouva s cizincem uzavíraná musí hlášence odpovídat. Zásadní je zejména místo výkonu práce. Cizinec v zásadě nesmí vykonávat práci na jiném místě, než jak byla uvedena v hlášence a pracovní smlouvě. Výjimkou jsou pracovní cesty a také práce z domova. Tzv. homeoffice, ať už občasný, nebo trvalý, není z hlediska zaměstnávání cizinců považován za změnu místa výkonu práce.  

V této souvislosti upozorňujeme, že hodlá-li zaměstnavatel zaměstnance zaměstnat v obci, kde nemá zapsané sídlo či provozovnu, bude po něm ÚP požadovat např. nájemní smlouvu k prokázání důvodu užívání prostor v dané obci. 

Považujeme za důležité také zdůraznit, že kdykoli by mělo dojít ke změně pracovního poměru se zaměstnancem, který je držitelem zaměstnanecké karty, oproti původně hlášenkou oznámené pracovní pozici, která byla MV schválena (může jít o změnu místa výkonu práce, pracovního úvazku, směnnosti aj.), podléhá tato změna opět obdobnému postupu jako při změně zaměstnavatele a předchozímu souhlasu MV.

Mgr. Sabina Valíčková